Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Koncepce knihovny

Knižní fond činí cca 120 - 130 000 knih.

Je doplňován každoročně nákupem 4 – 5 000 svazků. Dlouhodobě cca 45% tvoří beletrie pro dospělé, 40% naučná literatura pro dospělé a studenty, 10% beletrie pro děti a 5% naučná literatura pro děti.

Knihovna se věnuje katalogizaci zajímavých časopiseckých článků pro souborný katalog uživatelů systému LANius a Clavius v ČR (v časopisech 100 + 1 zahraničních zajímavostí, Cykloturistika, České památky, Dobrodruh, Geografické rozhledy, Krásy Slovenska, Lidé a hory, Lidé a země, Montana, National Geographic Česká republika, Nová Akropolis, Outdoor, Průvodce pracovněprávními předpisy, Sky, Treking).

Dále zpracovává články v periodikách vycházejících na území okresu Praha-východ, která vydávají městské a obecní úřady. V databázi je zpracováno cca 25 000 článků a jejich počet stále roste.

Čtenáři mohou využívat elektronický katalog Husovy knihovny na jejích webových stránkách a také zde podávat své návrhy na doplňování knihovního fondu či předkládat další náměty.

Nabídka kvalitních knižních titulů naučné a studijní literatury a dalších zpracovaných informačních databází je charakteristická pro zaměření knihovny. Výběru titulů je věnována velká pozornost, stejně tak jejich kvalitnímu knihovnickému zpracování.

Na základě uzavřených smluv s obecními úřady poskytuje Husova knihovna placené knihovnické služby obecním knihovnám regionu – těmto knihovnám poskytuje výměnné knižní soubory. O tuto službu byl ze strany obcí zájem po zrušení regionálních funkcí Husovy knihovny v roce 2005, další léta zájem poklesl, ale nyní se ustálil, obce se svými knihovnami mají zájem na pokračování této spolupráce.

Tato koncepce činnosti knihovny se osvědčila v dlouhodobé časové linii, knihovna již mnoho let patří k nejlepším ve své kategorii a dobře reprezentuje město. Ustálenost koncepce a stabilita je zde pozitivním fenoménem, který přispívá k efektivitě práce a k motivaci zaměstnanců (profesionální hrdost, důstojné místo knihovny mezi obdobnými institucemi, pocit, že ve stabilní instituci má smysl snaha o všestranný rozvoj). Přitom je pečlivě sledováno, aby stabilita nevedla ke stagnaci. Je kladen zásadní důraz na využívání nových poznatků v široké oblasti (nové trendy v knihovnictví, výpočetní a informační technika, moderní metody řízení, celoživotní vzdělávání pracovníků a rozvoj jejich profesionálních dovedností), na ekonomiku a efektivnost. Zvláště pak je akcentována nutnost zaměření se na čtenáře – návštěvníka a klienta a jeho maximální uspokojení. 

Důležitou součástí činnosti knihovny jsou také kulturní a vzdělávací akce - lekce informatiky pro školy, besedy, přednášky či třeba autorská čtení se známými spisovateli.

Je velmi potěšitelné, že se objektivní číselné ukazatele knihovny včetně těch, které vyjadřují zájem čtenářů, v posledních letech neustále zlepšují. Zejména došlo ke značnému nárůstu počtu dětských čtenářů, což naznačuje dobrou perspektivu do budoucna.