Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Informace uvedené podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Verze ke stažení (.PDF)

Údaje jsou uvedeny v pořadí podle §5 odst. 1, bodů a) až j) tohoto odstavce

a) Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:

Oficiální název: Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace
Husova knihovna je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění. Blíže viz zřizovací listina http://knihovna.ricany.cz/zrizovaci-listina
Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
tel. 323 602 654
Identifikační číslo organizace (IČ): 66002001
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 66002001
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz, detske.odd@knihovna.ricany.cz
Email na jednotlivé zaměstnance podle vzoru jmeno.prijmeni@knihovna.ricany.cz
Otevírací doba viz http://knihovna.ricany.cz/
Případné platby můžete poukázat na účet: 19-6138400207/0100
Hotově můžete platit: u výpůjčního pultu knihovny na adrese Masarykovo nám. 66, 251 01 Říčany (oddělení pro dospělé) nebo u výpůjčního pultu knihovny na adrese Komenského nám. 1910, 251 01 Říčany (oddělení pro děti).

b) Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti

Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či stížnost lze:

  • V sídle knihovny na adrese Masarykovo nám. 83 (osobně, ústně nebo písemnou formou, příp. zasláním na tuto adresu)
  • Emailem na adresu dospele.odd@knihovna.ricany.cz nebo vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
  • Zasláním do datové schránky s ID uuh55i Knihovna nevydává formuláře pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě.

c) Opravné prostředky

Knihovna není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit formou odvolání a dalších opravných prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v knihovně, může podat stížnost u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.

d) Postup, který musí knihovna dodržovat při vyřizování podnětů a stížností

Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny do 10 dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování do 30dnů. Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu vyřízení.
Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny. Při podání ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení předložen stěžovateli k podpisu.
Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením bude stěžovatel písemně upozorněn.
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací. Pokud stížnost podává třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude zasláno osobě, které se bezprostředně týká.
Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě obsáhlého prošetřování do 30 dnů.
Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů od doručení potvrdit písemně její příjem.
Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není oprávněná.

e) Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

f) Sazebník úhrad za poskytování informací

Knihovna neposkytuje informace za úplatu. Uživatelům a návštěvníkům poskytuje informace v rámci své knihovnické činnosti bezplatně. Podle Zákona o knihovnách 257/2001 Sb. vybírá poplatky na úhradu nákladů vynaložených na úkony spojené s evidencí uživatelů a na úhradu nákladů dalších služeb. Výčet těchto služeb a výše poplatků jsou uvedeny v Knihovním řádu, viz http://knihovna.ricany.cz/knihovni-rad

g) Výroční zprávy

Viz http://knihovna.ricany.cz/vyrocni-zpravy (zde jsou výroční zprávy od roku 2007 dosud)

h), i), j) Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad, adresa elektronické podatelny

Tyto body se knihovny netýkají