Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Knihovní řád

 

              V souladu se Zřizovací listinou Husovy knihovny Říčany, p.o., schválenou na zasedání Zastupitelstva Města Říčany dne 18. 12. 2002 pod č. usnesení 9/02-7/2 a podle § 4, odst.6  Zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ):

 

Obsah:

I. Základní ustanovení 

Čl. 1 - Poslání a činnost Husovy knihovny Říčany, p.o. 

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb 

Čl. 3 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

Čl. 4 - Registrace uživatele

Čl. 5 – Ochrana osobních údajů

Čl. 6 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

III. Výpůjční řád

Čl. 7 - Obecná ustanovení o půjčování 

Čl. 8 - Způsoby půjčování 

Čl. 9 - Rozhodnutí o půjčování 

Čl. 10 - Postupy při půjčování 

Čl. 11 - Výpůjční lhůty. 

Čl. 12 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování 

Čl. 13 - Režim půjčování elektronických knih 

Čl. 14 - Režim půjčování audioknih

Čl. 15 - Práva a povinnosti uživatelů při návštěvě knihovny

 

IV. Ceník služeb

Čl. 16 - Ceník služeb Husovy knihovny

 

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 17 - Ztráty a náhrady

Čl. 18 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1 - Poslání a činnost Husovy knihovny Říčany, p.o.

              Husova knihovna Říčany, p.o. je veřejnou univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven České republiky. Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Husova knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Spravuje majetek Města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

 

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

   Husova knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby:

půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování
půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování
půjčování elektronických knih
půjčování audioknih

meziknihovní služby:

meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

kopírovací služby z fondů knihovny
informační služby:

poradenské služby – informace o katalozích, bázích dat, fondech a jejich využívání
bibliograficko-informační služby – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
přístup do elektronických databází lokálních i na síti
přístup na internet
konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU atd.

propagační a kulturní služby:

pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích
vytváření a aktualizace www stránek knihovny (http://knihovna.ricany.cz)
pořádání přednášek, besed, soutěží a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost

 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro zachování pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni ve všech prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům výpůjčních služeb nebo řediteli knihovny.

 

Čl. 4 - Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů uživatele a zaplacením registračního poplatku. Průkaz uživatele se vystavuje na dobu 12 měsíců ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje plnit ustanovení Knihovního řádu. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí uživatel.  Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu příjmení, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.
Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned odevzdat průkaz uživatele u výpůjčního pultu.
Průkaz uživatele je nepřenosný.
V případě jednorázové návštěvy poskytuje knihovna návštěvníkovi možnost využít prezenční služby a přístup k internetu, a to po zaplacení poplatku
dle Ceníku.
Bez průkazu uživatele nebo bez zaplacení poplatku za jednorázovou návštěvu nemohou být poskytnuty absenční ani prezenční výpůjčky, ani nemůže být využito dalších služeb knihovny.
Při registraci se postupuje v souladu se zásadami uvedenými v článku

 

Čl. 5 – Ochrana osobních údajů

Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na naši knihovnu, naší snahou bude co nejdříve vše vyřešit.
Jak knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů:

  Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie i s návaznou legislativou České republiky. Registrovaní čtenáři se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky. Tím čtenáři uzavírají smlouvu s knihovnou o poskytování služeb.

Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele.
Čtenář může kdykoliv vyjádřit nesouhlas s vedením svých osobních údajů (příp. jen některých z nich), knihovna tento nesouhlas ihned řeší.
Jaké údaje sbíráme, za jakým účelem, z jakého právního důvodu:

a) Základní identifikační údaje uživatele:

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo registrace. U dětí do 15 let dále jméno a příjmení jejich zákonného zástupce.

Účelem je vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona 257/2001 Sb., právním důvodem je plnění smlouvy – poskytování knihovnických služeb uživatelům. Knihovna také tyto údaje potřebuje (v anonymizované podobě)
pro statistiku – knihovny, které jsou zřízeny podle Zákona 257 o knihovnách, jsou povinny předkládat své statistické údaje.

Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platného osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR, popř. cestovního pasu nebo povolení k pobytu v ČR.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestává využívat služeb knihovny.  V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

b) Další kontaktní údaje uživatele (nepovinné):

akademické tituly, kontaktní adresa, emailová adresa, telefonní spojení, další možná spojení na uživatele, údaje o studiu apod.

Účelem je vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona, právním důvodem je oprávněný zájem. Odůvodnění: knihovna má zájem zlepšit kontakt
a komunikaci s uživateli, vycházet jim vstříc, mimo jiné také zavádět slevy pro vybrané skupiny - seniory či studenty.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté. Údaje jsou pro uživatele nepovinné, pokud čtenář vyjádří požadavek přestat tyto údaje vést, jsou mazány.

Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu využívají, a jejich potřeb, můžeme své služby rozvíjet. Údaje mohou posloužit např. k rozvoji knihovní sítě, úpravám otevírací doby nebo nákupu nových dokumentů.

c) Údaje o aktuálních výpůjčkách, rezervacích výpůjček a prolongacích.

Účelem je poskytování knihovnických služeb podle knihovního zákona 257/2001 Sb., ochrana knihovního fondu a statistika, právním důvodem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu – uplatňování práva veřejnosti
na informace zprostředkované knihovnickými službami a dále plnění Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 – příspěvkové organizace.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální. V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok
od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

d) Historii výpůjček.

Účelem je vedení evidence uživatelů a statistika, právním důvodem je oprávněný zájem.

Knihovna má zájem zlepšit kontakt a komunikaci s uživateli a vycházet jim
po všech stránkách vstříc. Většinou mají zájem mít přehled o své historii výpůjček. 

Knihovny, které jsou zřízeny podle Zákona 257 o knihovnách, jsou také povinny předkládat statistické údaje o své činnosti, mj. o výpůjčkách.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální. V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok
od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

e) Účetní údaje - o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem je ochrana knihovního fondu, také jsou součástí vedení evidence uživatelů, dalším účelem je také statistika. Právním důvodem je plnění Zákona o účetnictví podle § 11 odst. 1 Zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. Je zde také oprávněný zájem knihovny – řádné hospodaření, umožňující řádné poskytování knihovnických služeb.

Účetní údaje jsou subjekty povinny uchovávat v souladu se Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, zejména s použitím § 31 a 32 – Úschova účetních záznamů (podle typu dokladů většinou 5 – 10 let).

f) Údaje o zpoždění vracení vypůjčených dokumentů, upomínkách.

Účelem je ochrana knihovního fondu. Právním důvodem je plnění právní povinnosti – hospodaření s knihovními fondy podle Zákona 257/2001 Sb.
o knihovnách a hospodaření s majetkem s péčí řádného hospodáře
podle Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 – příspěvkové organizace. Knihovna má také oprávněný zájem dbát o stav
a úplnost knihovního fondu, což je jednou z nejdůležitějších součástí činnosti knihovny.

  Údaje jsou uchovávány po dobu, kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální (vyřešení věci). V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

g) Údaje o případných sporech a stížnostech uživatelů.

Jedná se o údaje o stížnostech uživatelů, údaje související s e spory mezi knihovnou a uživateli a o pohledávky knihovny vůči uživatelům.

Účelem je řádné vyřizování sporů a stížností, ochrana knihovního fondu, ochrana majetku organizace všeobecně. Organizace je povinna plnit příslušné zákony, zejména Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
pro příspěvkové organizace, Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví. Knihovna má oprávněný zájem na řádném vyřízení stížností a sporů a jejich minimalizaci a předcházení a na plnění příslušných vnitřních směrnic.

Stížnosti knihovna vyřizuje do 30 dnů.

Údaje související se stížnostmi, spory a pohledávkami se uchovávají na dobu, kdy příslušné záležitosti probíhají a poté na dobu, kdy se lze důvodně domnívat, že existuje možnost jejich znovuotevření. U těchto údajů dobu jejich vymazání nelze dopředu univerzálně stanovit, je nutno vycházet z každého individuálního případu.

h) Záznamy z kamerového systému.

Účelem provozování kamerového systému je zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrana majetku, zejména knihovního fondu před odcizením,
k čemuž je provozovatel knihovny povinen dle knihovního zákona 257/2001 Sb. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele knihovny na plnění účelu uvedeného výše, tj. monitorování veřejných prostor kamerovým systémem za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany majetku, zejména knihovního fondu
před odcizením. Zájem na ochraně základních práv a svobod i zájem na ochraně veřejného majetku, zejména knihovního fondu je významným veřejným zájmem.

Místa, kde jsou kamery umístěny, jsou řádně označena.

Záznamy z kamerových systémů se uchovávají po dobu 1 týdne, pak jsou automaticky mazány. Záznamy zachycující škodní událost jsou uchovávány
do vyřešení nebo odložení řešení této události.

Zpracování údajů jinými subjekty:

Knihovna používá knihovnický SW Tritius. Údaje v něm obsažené nepředává nikomu dalšímu.  S dodavatelem tohoto SW má uzavřenou smlouvu zohledňující problematiku ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

 

Čl. 6 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat na počítačích knihovny pouze to programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění).

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7 - Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku
o půjčování věci.

 

Čl. 8 - Způsoby půjčování

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele.
Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb se knihovnám a uživatelům půjčují dokumenty z knihovních fondů podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.88/2002 Sb.
Půjčování elektronických knih a audioknih se řídí pravidly uvedenými dále v článku 13 a 14.

 

Čl. 9 - Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon.
Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond příručních knihoven)
jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
jestliže byly vypůjčeny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

z knihoven, které stanovily prezenční půjčení jako podmínku.

Knihovna může při půjčování dokumentů rozhodnout, že některé z nich budou půjčovány jen při složení kauce (např. u vzácných, sběratelsky cenných knih, knih s vysokou tržní hodnotou aj.). O výběru těchto dokumentů a o výši kauce rozhodují pracovníci knihovny.

 

 Čl. 10 - Postupy při půjčování

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je také možno si dokument vyhledat v elektronickém on – line katalogu knihovny. V případě, že je dokument již zapůjčen, další zájemce si jej může v on-line katalogu knihovny rezervovat. (http://knihovna.ricany.cz – katalog).
Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny zjištěné závady. Unikátní a cenově náročné publikace lze absenčně vypůjčit po uzavření písemné Smlouvy o výpůjčce.
Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může uživatel rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, na požádání o tom knihovna uvědomí žadatele, který si dokument může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.
Pro dlouhodobě nemocné a jinak handicapované uživatele může knihovna doručit požadované dokumenty až domů (donášková služba).

 

Čl. 11 - Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo budovu knihovny je zpravidla jeden měsíc, není – li dále uvedeno jinak.
Výpůjční lhůta může být prodloužena:

pokud dokument nemá rezervován jiný uživatel
u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát
o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení vypůjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

 

Čl. 12 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování

Uživatel je povinen nakládat s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně. Nese za ně veškerou odpovědnost po celou dobu výpůjčky (i prezenční). Poškození dokumentů zjištěné po navrácení hradí uživatel i v případě, že poškození bylo způsobeno již dříve, ale uživatel na ně neupozornil.
Je zakázáno zasahovat do textu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo zasahovat do vypůjčeného dokumentu jiným způsobem. 
Uživatel nesmí půjčený dokument půjčovat jiným osobám.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna
o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním protokolu. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží výpis o stavu svého čtenářského konta.
Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až
do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
Vypůjčené dokumenty lze vracet také do návratového boxu. Knihovna dokument převezme nejpozději následující pracovní den. Do návratového boxu nelze vracet dokumenty ve formě CD a časopisů.
Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky – upomínky). První upomínka je zpravidla posílána emailem (pokud čtenář uvedl svou emailovou adresu). Uživatelům do 15 let je 1. a 2. upomínka zaslána přímo, další upomínky jsou adresovány zákonnému zástupci. Uživatel je povinen vyrovnat všechny i eventuální předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech svých služeb.

 

Čl. 13 - Režim půjčování elektronických knih

Husova knihovna uzavírá smlouvy o spolupráci s provozovateli portálů elektronických knih, kteří vkládají své e knihy do katalogu Husovy knihovny.
Výpůjčka e knihy se uskutečňuje jejím výběrem z katalogu Husovy knihovny
a následným stažením z portálu  elektronických knih.  
E knihy si mohou čtenáři stahovat do vlastních zařízení.
Výpůjční doba je dána nastavením na portálu s e knihami, po jejím skončení je čtení e knihy technicky znemožněno. Běžně činí 21 dní, knihovna si vyhrazuje právo ji upravit.
Počet současně zapůjčených e knih může být omezen podle aktuálně platných dohod s dodavatelskými portály či podle dalších okolností.
Husova knihovna má zpracovaný návod popisující činnosti a podmínky
při půjčování e knih, který je uveřejněn na jejích www stránkách.

 

Čl. 14 - Režim půjčování audioknih

Audioknihy (zvukové knihy) se vydávají a vracejí u výpůjčního pultu knihovny.
Výpůjční doba u audioknih činí 1 měsíc.
Pro nakládání s vypůjčenými audioknihami platí přiměřeně ustanovení článků 10 až 12 tohoto Knihovního řádu, audiokniha je rovněž považována za knihovní jednotku a dokument.

 

Čl. 15 - Práva a povinnosti uživatelů při návštěvě knihovny

Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky apod. na určené místo v půjčovně.
Uživatelé jsou povinni chovat se v knihovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny. Případná vlastní zařízení (mobilní telefony apod.) mohou používat jen tak, aby nebyli rušeni ostatní uživatelé.
Návštěva knihovny dětmi, které (např. vzhledem k věku) vyžadují dohled, je možná za doprovodu osoby, která je za ně zodpovědná a na dítě při návštěvě knihovny dohlíží. Knihovna nemá kapacity pro zajištění dozoru a nemůže odpovídat za případné následky vzniklé zanedbáním dohledu nad dítětem.

 

IV. Ceník služeb

 

Čl. 16 - Ceník služeb Husovy knihovny

Registrační poplatky:

Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - dospělí  200,- Kč
Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - děti do 15 let 100,- Kč
Paušální registrační poplatek na 12 měsíců -  studenti a učni do 26 let 150,- Kč
Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - důchodci 130,- Kč
Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - osoby starší 80 let  bezplatně

 

Další služby:

Půjčování knih, e knih, audioknih, novin a časopisů bezplatně
Poplatek za jednorázovou návštěvu (pro neregistrované návštěvníky) 30,- Kč
Tisk do 5 stránek  bezplatně
Objednávání knih (přes online katalog, emailem apod.)                                      bezplatně
Manipulační poplatek při nevyzvednutí objednaných knih do 14 dnů 30,- Kč

Knihovna si vyhrazuje právo úprav ceníku.

 

 

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 17 - Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu
a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo v jiném vydání nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu jiné dílo nebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje odborný pracovník v půjčovně.
Ve složitějších případech rozhoduje ředitel.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování veškerých svých služeb.

  
Čl. 18 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

     Sankční poplatky za pozdní vracení půjčených dokumentů:

      (v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti):

1. upomínka 30,- Kč
2. upomínka (za 1 dokument) 10,- Kč
3. upomínka (za 1 dokument) 20,- Kč
předsoudní upomínka (za 1 dokument)  50,- Kč

      Připočítávají se náklady za doručení upomínky.

      Interval mezi upomínkami činí zpravidla 2 týdny

      Vymáhání nevrácených výpůjček: Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou, popř. za pomoci Městské policie či Policie ČR. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí platnou právní úpravou.

 

     Další poplatky:

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu  30,- Kč
Vystavení 2. duplikátu  50,- Kč
Vystavení dalšího duplikátu  70,- Kč
Za nevyzvednutí MVS 110,- Kč
Manipulační poplatek při nevyzvednutí objednaných knih do 14 dnů  30,- Kč
Odborné zpracování náhrady dokumentu  30,- Kč

                                                

Tento Knihovní řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 3. 2022.

 

Ing. Vladimír Levický, ředitel Husovy knihovny Říčany, p.o.