Katalog online

Tritius Čtenářské konto

Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Husovy knihovny Říčany, schválenou na zasedání Zastupitelstva Města Říčany dne 18.12.2002 pod č. usnesení 9/02-7/2 a podle § 4, odst.6 Zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ):

I. Základní ustanovení
Čl. 1 - Poslání a činnost Husovy knihovny Říčany, p.o
Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl. 3 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
Čl. 4 - Registrace uživatele
Čl. 5 - Ochrana osobních údajů

Čl. 6 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

III. Výpůjční řád
Čl. 7 - Obecná ustanovení o půjčování
Čl. 8 - Způsoby půjčování
Čl. 9 - Rozhodnutí o půjčování
Čl. 10 - Postupy při půjčování
Čl. 11 - Výpůjční lhůty
Čl. 12 - Vracení vypůjčeného dokumentu
Čl. 13 - Ručení za vypůjčený dokument
Čl. 14 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování
Čl. 15 - Režim půjčování a vracení čteček elektronických knih
Čl. 16 - Režim půjčování elektronických knih
Čl. 17 - Režim půjčování audioknih
Čl. 18 - Práva a povinnosti uživatelů v půjčovnách

IV. Ceník služeb
Čl. 19 – Ceník služeb Husovy knihovny

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
Čl. 20 - Ztráty a náhrady
Čl. 21 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost Husovy knihovny v Říčanech

Husova knihovna v Říčanech je veřejnou univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven České republiky. Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Husova knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Spravuje majetek Města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

Husova knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

 1. výpůjční služby:
  • půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování
  • půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování
  • půjčování elektronických knih
  • půjčování audioknih
  • půjčování čteček elektronických knih, prezenční a absenční
    
 2. meziknihovní služby:
  • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
  • mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
 3. kopírovací služby z fondů knihovny
 4. informační služby:
  • poradenské služby – informace o katalozích, bázích dat, fondech a jejich využívání
  • bibliograficko-informační služby – informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
  • přístup do elektronických databází lokálních i na síti
  • přístup na Internet
  • konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU atd.
 5. propagační a kulturní služby:
  • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
  • propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích
  • vytváření a aktualizace www stránek knihovny (http://knihovna.ricany.cz/)
  • pořádání přednášek, besed, soutěží a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro zachování pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni ve všech prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům výpůjčních služeb nebo řediteli knihovny.

Čl. 4 - Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle platných osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele se vystavuje na dobu 12 měsíců ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Svým podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje plnit ustanovení Knihovního řádu. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí uživatel. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu příjmení, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.
 2. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned odevzdat průkaz uživatele u výpůjčního pultu.
 3. Průkaz uživatele je nepřenosný.
 4. V případě jednorázové návštěvy poskytuje knihovna návštěvníkovi možnost využít prezenční služby a přístup k internetu, a to po zaplacení poplatku dle Ceníku.
 5. Bez průkazu uživatele nebo bez zaplacení poplatku za jednorázovou návštěvu nemohou být poskytnuty absenční ani prezenční výpůjčky, ani nemůže být využito dalších služeb knihovny.
 6. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 7. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro osobní ochranu údajů v Praze.

  Knihovna k registraci uživatele vyžaduje následující údaje:

  1. Základní identifikační údaje uživatele:
   jméno, příjmení, bydliště, datum narození.
   Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platného osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR, popř. cestovního pasu nebo povolení k pobytu v ČR.
   Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem uživatele provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomu zabránil.
   Studenti a učňové starší 15 let předloží při nárokovaném nižším registračním poplatku doklad o studiu.
  2. Další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
   akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná spojení na uživatele, pracoviště/škola apod.
   Děti do 15 let se stanou uživateli na základě souhlasu zákonného zástupce, který osobně podepíše přihlášku nezletiletého uživatele při návštěvě knihovny a přebere za něho povinnosti vyplývající z Knihovního řádu.
 8. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje využívané pro statistické účely
  2. údaje služební – o knihovních transakcích (rezervace, prolongace, odeslané upomínky, respektive poznámky vztahující se k porušení ustanovení Knihovního řádu)
  3. údaje účetní – o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 - Ochrana osobních údajů

 1. Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů,
  na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na naši knihovnu, naší snahou bude co nejdříve vše vyřešit.
 1. Jak knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů:

Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie i s návaznou legislativou České republiky. Registrovaní čtenáři se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky. Tím čtenáři uzavírají smlouvu s knihovnou o poskytování služeb.

 1. Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti
  a potřebném ověření totožnosti žadatele.
 1. Čtenář může kdykoliv vyjádřit nesouhlas s vedením svých osobních údajů (příp. jen některých z nich), knihovna tento nesouhlas ihned řeší.
 1. Jaké údaje sbíráme, za jakým účelem, z jakého právního důvodu:

a) Základní identifikační údaje uživatele:

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo registrace. U dětí do 15 let dále jméno a příjmení jejich zákonného zástupce.

Účelem je vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona 257/2001 Sb., právním důvodem je plnění smlouvy – poskytování knihovnických služeb uživatelům. Knihovna také tyto údaje potřebuje (v anonymizované podobě)
pro statistiku – knihovny, které jsou zřízeny podle Zákona 257 o knihovnách, jsou povinny předkládat své statistické údaje.

Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle platného osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR, popř. cestovního pasu nebo povolení k pobytu v ČR.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestává využívat služeb knihovny.  V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.
 

b) Další kontaktní údaje uživatele (nepovinné):

akademické tituly, kontaktní adresa, emailová adresa, telefonní spojení, další možná spojení na uživatele, údaje o studiu apod.

Účelem je vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona, právním důvodem je oprávněný zájem. Odůvodnění: knihovna má zájem zlepšit kontakt
a komunikaci s uživateli, vycházet jim vstříc, mimo jiné také zavádět slevy pro vybrané skupiny - seniory či studenty.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté. Údaje jsou pro uživatele nepovinné, pokud čtenář vyjádří požadavek přestat tyto údaje vést, jsou mazány.

Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu využívají, a jejich potřeb, můžeme své služby rozvíjet. Údaje mohou posloužit např. k rozvoji knihovní sítě, úpravám otevírací doby nebo nákupu nových dokumentů.

c) Údaje o aktuálních výpůjčkách, rezervacích výpůjček a prolongacích.

Účelem je poskytování knihovnických služeb podle knihovního zákona 257/2001 Sb., ochrana knihovního fondu a statistika, právním důvodem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu – uplatňování práva veřejnosti
na informace zprostředkované knihovnickými službami a dále plnění Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 – příspěvkové organizace.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální. V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok
od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

d) Historii výpůjček.

Účelem je vedení evidence uživatelů a statistika, právním důvodem je oprávněný zájem.

Knihovna má zájem zlepšit kontakt a komunikaci s uživateli a vycházet jim
po všech stránkách vstříc. Většinou mají zájem mít přehled o své historii výpůjček. 

Knihovny, které jsou zřízeny podle Zákona 257 o knihovnách, jsou také povinny předkládat statistické údaje o své činnosti, mj. o výpůjčkách.

Údaje jsou uchovávány po dobu kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny
a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální. V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok
od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

e) Účetní údaje - o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem je ochrana knihovního fondu, také jsou součástí vedení evidence uživatelů, dalším účelem je také statistika. Právním důvodem je plnění Zákona o účetnictví podle § 11 odst. 1 Zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. Je zde také oprávněný zájem knihovny – řádné hospodaření, umožňující řádné poskytování knihovnických služeb.

Účetní údaje jsou subjekty povinny uchovávat v souladu se Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, zejména s použitím § 31 a 32 – Úschova účetních záznamů (podle typu dokladů většinou 5 – 10 let).

f) Údaje o zpoždění vracení vypůjčených dokumentů, upomínkách.

Účelem je ochrana knihovního fondu. Právním důvodem je plnění právní povinnosti – hospodaření s knihovními fondy podle Zákona 257/2001 Sb.
o knihovnách a hospodaření s majetkem s péčí řádného hospodáře
podle Zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 – příspěvkové organizace. Knihovna má také oprávněný zájem dbát o stav
a úplnost knihovního fondu, což je jednou z nejdůležitějších součástí činnosti knihovny.

  Údaje jsou uchovávány po dobu, kdy má čtenář právo užívat služeb knihovny a 5 let poté, pokud čtenář nevyjádří požadavek přestat tyto údaje vést poté, co přestávají být aktuální (vyřešení věci). V tom případě se tyto údaje vedou ještě 1 rok od vyjádření požadavku, poté se anonymizují nebo vymažou.

g) Údaje o případných sporech a stížnostech uživatelů.

Jedná se o údaje o stížnostech uživatelů, údaje související s e spory mezi knihovnou a uživateli a o pohledávky knihovny vůči uživatelům.

Účelem je řádné vyřizování sporů a stížností, ochrana knihovního fondu, ochrana majetku organizace všeobecně. Organizace je povinna plnit příslušné zákony, zejména Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
pro příspěvkové organizace, Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví. Knihovna má oprávněný zájem na řádném vyřízení stížností a sporů a jejich minimalizaci a předcházení a na plnění příslušných vnitřních směrnic.

Stížnosti knihovna vyřizuje do 30 dnů.

Údaje související se stížnostmi, spory a pohledávkami se uchovávají na dobu, kdy příslušné záležitosti probíhají a poté na dobu, kdy se lze důvodně domnívat, že existuje možnost jejich znovuotevření. U těchto údajů dobu jejich vymazání nelze dopředu univerzálně stanovit, je nutno vycházet z každého individuálního případu.

h) Záznamy z kamerového systému.

Účelem provozování kamerového systému je zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrana majetku, zejména knihovního fondu před odcizením,
k čemuž je provozovatel knihovny povinen dle knihovního zákona 257/2001 Sb. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele knihovny na plnění účelu uvedeného výše, tj. monitorování veřejných prostor kamerovým systémem za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany majetku, zejména knihovního fondu
před odcizením. Zájem na ochraně základních práv a svobod i zájem na ochraně veřejného majetku, zejména knihovního fondu je významným veřejným zájmem.

Místa, kde jsou kamery umístěny, jsou řádně označena.

Záznamy z kamerových systémů se uchovávají po dobu 1 týdne, pak jsou automaticky mazány. Záznamy zachycující škodní událost jsou uchovávány
do vyřešení nebo odložení řešení této události.

     6. Zpracování údajů jinými subjekty:

Knihovna používá knihovnický SW Clavius. Údaje v něm obsažené nepředává nikomu dalšímu.  S dodavatelem tohoto SW má uzavřenou smlouvu zohledňující problematiku ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

Čl. 6 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze to programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 7 - Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku o půjčování věci.

Čl. 8 - Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele.
  Půjčování elektronických knih, čteček elektronických knih a audioknih se řídí pravidly uvedenými dále v článku 14, 15 a 16.
 2. Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb se knihovnám a uživatelům půjčují dokumenty z knihovních fondů podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.88/2002 Sb.

Čl. 9 - Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
  1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  2. jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond příručních knihoven)
  3. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
  4. jestliže byly vypůjčeny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z knihoven, které stanovily prezenční půjčení jako podmínku.

Čl. 10 - Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím Internetu v on-line katalogu knihovny a rezervovat si jej (http://knihovna.ricany.cz/ – katalog).
 3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny zjištěné závady. Unikátní a cenově náročné publikace lze absenčně vypůjčit po uzavření písemné Smlouvy o výpůjčce.
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může uživatel rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, na požádání o tom knihovna uvědomí žadatele, který si dokument může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.
 5. Pro dlouhodobě nemocné a jinak handicapované uživatele může knihovna doručit požadované dokumenty až domů (donášková služba).

Čl. 11 - Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo budovu knihovny je zpravidla jeden měsíc, není - li uvedeno jinak.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
  1. pokud dokument nemá rezervován jiný uživatel
  2. u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení vypůjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 12 - Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen nakládat s vypůjčenými knihovními jednotkami šetrně. Nese za ně veškerou odpovědnost po celou dobu výpůjčky (i prezenční). Poškození dokumentů zjištěné po navrácení hradí uživatel i v případě, že poškození bylo způsobeno již dříve, ale uživatel na ně neupozornil.

Je zakázáno zasahovat do textu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo zasahovat do vypůjčeného dokumentu jiným způsobem.

Čl. 13 - Ručení za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí půjčený dokument půjčovat jiným osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl. 14 - Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním protokolu. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží výpis o stavu svého čtenářského konta.
 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky – upomínky).
  Uživatelům do 15 let je 1. a 2. upomínka zaslána přímo, další upomínky jsou adresovány zákonnému zástupci. Uživatel je povinen vyrovnat všechny i eventuální předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech svých služeb.

Čl. 15 - Režim půjčování a vracení čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování. Jsou vydávány a vracejí se u výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé.
 2. Čtečky si mohou absenčně půjčovat uživatelé od 18 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči ní závazky.
 3. Při výpůjčce čtečky je s uživatelem uzavřena písemná smlouva o výpůjčce a uživatel skládá kauci ve výši 1 000 Kč, která mu bude vrácena při odevzdání čtečky.
 4. Výpůjční lhůta při půjčování čteček je 14 kalendářních dní. Pokud není na čtečku záznam, lze tuto lhůtu prodloužit. Poplatek z prodlení činí 5 Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty. Knihovna je oprávněna pro vybírání tohoto poplatku využít i složené kauce.
 5. Uživatel není oprávněn dále půjčovat čtečku třetím osobám.
 6. Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, které patří z hlediska autorského práva k volným dílům. Uživatel je povinen čtečku vrátit s identickým obsahem elektronických knih jako při převzetí (stejné e-knihy a jejich stejný počet). Uživatel odpovídá za případné neoprávněné využití dalších, autorsky chráněných děl.
 7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky. Zejména je nepřípustné odebírat, přidávat či aktualizovat softwarové vybavení čtečky.
 8. Uživatel je povinen dbát na to, aby nedošlo k poškození, ztrátě či odcizení čtečky.
 9. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječky s USB kabelem, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou, aby bylo možné zkontrolovat její technický stav
 10. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty. K úhradě škody může knihovna využít kauce složené při půjčení čtečky. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně příslušenství

Čl. 16 - Režim půjčování elektronických knih

 1. Husova knihovna uzavírá smlouvy o spolupráci s provozovateli portálů elektronických knih, kteří vkládají své e knihy do katalogu Husovy knihovny.
 2. Výpůjčka e knihy se uskutečňuje jejím výběrem z katalogu Husovy knihovny a následným stažením z portálu  elektronických knih.
 3. E knihy si mohou čtenáři stahovat do vlastních zařízení nebo na čtečky vypůjčené z Husovy knihovny, v tom případě platí režim půjčování a vracení čteček uvedený v článku 14 tohoto Knihovního řádu.
 4. Výpůjční doba je dána nastavením na portálu s e knihami, po jejím skončení je čtení e knihy technicky znemožněno. Běžně činí 21 dní, knihovna si vyhrazuje právo ji upravit.
 5. Čtenář může mít současně zapůjčeny maximálně 2 e knihy, pokud nebude s knihovnou dohodnuto jinak.
 6. Husova knihovna má zpracovaný návod popisující činnosti a podmínky při půjčování e knih, který je uveřejněn na jejích www stránkách.

Čl. 17 - Režim půjčování audioknih

 1. Audioknihy (zvukové knihy) se vydávají a vracejí u výpůjčního pultu knihovny.
 2. Výpůjční doba u audioknihy činí 1 měsíc.
 3. Čtenář může mít současně zapůjčeno nejvýš 5 audioknih.
 4. Pro nakládání s audioknihami platí přiměřeně ustanovení článků 11 až 13 tohoto Knihovního řádu, audiokniha je rovněž považována za knihovní jednotku a dokument.

Čl. 18 - Práva a povinnosti uživatelů v půjčovnách

 1. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky apod. na určené místo v půjčovně.
 2. Uživatelé jsou povinni chovat se v knihovně tiše a ohleduplně k ostatním. uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
 3. V půjčovnách se nesmějí konzumovat potraviny a nápoje.
 4. Je zakázáno používat mobilní telefony.
 5. Přístup na Internet je třeba si rezervovat osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

IV. Ceník služeb

Čl. 19 - Ceník služeb Husovy knihovny

 1. Paušální registrační poplatky pro pobočky v Říčanech, Masarykovo nám. 83 a Komenského nám. 1910
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - dospělí
  180,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - děti do 15 let 100,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců -  studenti a učni do 26 let 140,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - důchodci 120,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - osoby starší 80 let bezplatně

   

 2. Paušální registrační poplatky pro pobočku Strašín, Strašín 5
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - dospělí 50,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - děti, studenti a učni do 26 let 20,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - důchodci 20,- Kč
  Paušální registrační poplatek na 12 měsíců - osoby starší 80 let bezplatně
  Poplatek za jednorázovou návštěvu (pro neregistrované návštěvníky) 20,- Kč

   

 3. Další služby, ceny společné pro všechny pobočky (pokud je v nich uvedená služba realizována)
  Půjčování knih, e knih, audioknih, novin, časopisů a čteček bezplatně
  Poplatek za jednorázovou návštěvu (pro neregistrované návštěvníky) 30,- Kč
  Kopírování z prezenčního fondu knihovny do 5 stránek       bezplatně
  Tisk z internetu do 5 stránek                                           bezplatně
  Jistina (vratná kauce) při půjčení čtečky e – knih 1000,- Kč

   

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 20 - Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo v jiném vydání nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu jiné dílo nebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje odborný pracovník v půjčovně. Ve složitějších případech rozhoduje ředitel.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování veškerých svých služeb.

Čl. 21 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Sankční poplatky za pozdní vracení půjčených dokumentů
  v oddělení pro dospělé:  
  1. upomínka 30,- Kč
  2. upomínka (za 1 dokument) 10,- Kč
  3. upomínka (za 1 dokument) 20,- Kč
  předsoudní upomínka (za 1 dokument) 50,- Kč
  poplatek z prodlení při vrácení čtečky e-knih, za každý započatý den prodlení 5,- Kč
   
  v oddělení pro děti:  
  1. upomínka 30,- Kč
  2. upomínka (za 1 dokument) 10,- Kč
  3. upomínka (za 1 dokument) 20,- Kč
  předsoudní upomínka (za 1 dokument) 50,- Kč
    
  Interval mezi upomínkami činí zpravidla 2 týdny.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček

  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou, popř. za pomoci Městské policie. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí platnou právní úpravou.

  Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 30,- Kč
  Vystavení 2. duplikátu 50,- Kč
  Vystavení dalšího duplikátu 70,- Kč
  Poškození čárového kódu na knihovním fondu 5,- Kč
  Za nevyzvednutí MVS                              110,- Kč
  Odborné zpracování náhrady dokumentu 30,- Kč

   

Tento Knihovní řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti 24. 5. 2018. Ceník upraven s platností od 1.9.2020
Ruší se Knihovní řád ze dne 26. 10. 2015.
Ing. Vladimír Levický, ředitel Husovy knihovny Říčany